حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه را بر عهده دارد.
همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی و پژوهشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و پژوهش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی و پژوهشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و پژوهشی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.