سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206 (035)  33213333 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar