پژوهانه
بر اساس آيين نامه طرح پژوهانه، دانشجويان دكتري كه مشروط، محروم از تحصيل، انصرافي، اخراجي، بورسيه سازمان‌ها و ارگان نباشند شرايط عمومي دريافت پژوهانه را دارا مي‌باشند. همچنين بر اساس آيين نامه پژوهانه، دانشجويان نبايد به صورت تمام وقت يا پاره وقت يا به هر صورت ديگري در خارج دانشگاه اشتغال به كار داشته باشند و بايد در دانشگاه حضور موثر داشته و حداقل 30 ساعت در هفته در دانشگاه صرف اجراي مراحل رساله خود نمايند.