نقشه جامع علمی کشور
دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمى، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامه های پیشرفت در بازه های زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامه ها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقولة علم و فناوری از مهمترین زیرساخت های پیشرفت كشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و كسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو پیشرفتی همه جانبه در علم است؛ علمی كه دارای سه شاخصة عدالت، معنویت و عقلانیت است. در پرتو چنین علمی است كه جامعة بشری آمادگی تحقق حكومت جهانی انسان كامل را یافته و در سایة چنین حكومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شكوفایی و كمال خواهد رسید.
تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشة راهی است كه در آن نحوة طى مسیر، منابع و امكانات لازم، تقسیم كار در سطح ملى و الزامات در این مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. از این رو لازم است چشم انداز و راهبردهاى علم و فناورى در سطوح كلان و عملیاتى تر مانند برنامه هاى پنجساله توسعه كشور، تدوین شود.  در ترسیم این نقشه كوشش شده، تا با الهام گیرى از اسناد بالادستی و بهره گیرى از ارزشهاى بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردى نظام جمهورى اسلامى ایران، چشم انداز علم و فناورى در افق 1404 هجرى شمسى تبیین شود.
نقشة جامع علمی كشور بنا به تعریف، مجموعه ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ار شهای اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله كشور بوده و همچنین تلاش شده بر مبانى ارزشى و بومى كشور، تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه هاى علمى و تجارب عملی تكیه شود.
امید است كه با اجراى این نقشه زمینه و بستری برای تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انتظارات به حق مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از جامعه علمی فراهم شود، انشاءالله.
نقشه جامع علمی کشور