دوفصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم

هر چند نشریاتی در زمینه دین پژوهی وجود دارد لکن با توجه به گستره فراوان مباحث و افکار اسلامی و مخاطبان فراوان دین پژوهی و با توجه به نبود هیچگونه نشریه علمی پژوهشی دینی در دانشگاه میبد، دو فصلنامه کتاب قیم در خصوص تحقیقات قرآنی و حدیثی مجوز انتشار را به صورت علمی ـ پژوهشی در تاریخ 1389/8/8 طی نامه شماره 36907/11/3/89 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرده است.

نام مجله از قرآن کریم (سوره بینه/3) گرفته شده با توجه به آنکه نشریه در زمینه تحقیقات اسلامی (پژوهشهای قرآنی و حدیثی) انتشار می‌یابد انتخاب شده است. 

دو فصلنامه کتاب قیّم توسّط دانشگاه میبد بر اساس تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های ذیل انتشار می‌یابد:

1. دانشگاه امام صادق(ع)  2. دانشگاه اصفهان  3. ‌دانشگاه فردوسی مشهد  4. دانشگاه قم  5. دانشگاه کاشان  6. دانشگاه مازندران

در این  دو فصلنامه، مقالاتی انتشار می‌یابند که در یکی از عرصه‌های علوم قرآن، علوم حدیث و یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.
علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقاله از طریق سامانه دوفصلنامه کتاب قیم به آدرس http://kq.meybod.ac.ir  اقدام نمایند.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/04/18 | نظرات