- انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور از طریق گرد آوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی و فناوری
- بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر كیفیت و هزینه های پیش بینی شده .
- ایجاد بانك اطلاعاتی دانشگاه.
- انجام امور مربوط به همكاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه.
- برقراری ارتباط با بخش های مختلف جامعه برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با بخش های ذیربط.