- برنامه ریزی درجهت شكوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه.
- طراحی و تدوین دروس مجازی.
- تدوین آئین نامه های دروس مجازی.
- آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیأت علمی با آموزش مجازی.