مدیر گروه
رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212508 (035)  33213333 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 حمید آبیارفیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212507  33213333 (035)
 abyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
یحیی چوپانی  یحیی چوپانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212504 (035)  33213333 (035)
 choopani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

محسن عپاسپور  محسن عباس‌پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 mohsen.abbaspour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212506 (035)  33213333 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212505 (035)  33213333 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar