مدیر گروه
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212454  32353004 (035)
 heslami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  دانشیار
 33212300  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
زهره انصاری  زهره انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212456  32353004 (035)
 z_ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 نجمه السادات حسینی مطلق  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212457  32353004 (035)
 hosseinimotlagh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar  -   ResearchGate
خسرو رضایی  خسرو رضایی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212455 (035)  33213333 (035)
 kh.rezaee meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
هادی زارع زردینی  هادی زارع زردینی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 hzare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar