حمید آبیار فیروزآبادی دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی مکانیک استادیار
33212507 32353004 (035)
abyar meybod.ac.ir صفحه شخصی
Google Scholar
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212454  32353004 (035)
 heslami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حورا الحسینی المدرسیه  حورا الحسینی المدرسیه  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212480  32353004 (035)
 almodarresiyeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
زهره انصاری  زهره انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212456  32353004 (035)
 z_ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  دانشیار
 33212300  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212478  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212435  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباسعلی جعفری ندوشن  عباسعلی جعفری ندوشن  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212416  32353004 (035)
 a.jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212413  32353004 (035)
 jahanbani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 نجمه السادات حسینی مطلق  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212457  32353004 (035)
 hosseinimotlagh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar     ResearchGate
محمد راعی دهقی  محمد راعی دهقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212479  32353004 (035)
 raei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
رضا رشیدی میبدی  رضا رشیدی میبدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212508  32353004 (035)
 rashidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
خسرو رضایی  خسرو رضایی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212455  32353004 (035)
 kh.rezaee meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 علیرضا سبزواری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 a.sabzevari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  دانشیار
 33212433  32353004 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 33212476  32353004 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212477  32353004 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 حسین قانعی بافقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  32353004 (035)
 h.ghaneai meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سیدحسن مرتضوی  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212432  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Goolge Scholar
محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212227  32353004 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212412  32353004 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212414  32353004 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212505  32353004 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar