سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212400 (035)  33213333 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar