رئیس دانشکده

 
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212600  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate

معاون دانشکده

 
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212605  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

كارشناس دانشكده

 
محمدی نیا خانم محمدی‌نیا کارشناس دانشكده علوم انساني
33212601 (035)  33213333 (035)
mohamadiniya meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همكف