مدیر گروه
 مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212664  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 زنده یاد علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار| هیأت علمی فقید
   
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهدی امامی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212135  32353004 (035)
 emami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمود بهنام پور  محمود بهنام پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 behnampour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212665 (035)  33213333 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33212663  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar