مدیر گروه
 حسن یعقوب نیا  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
yaghoubnia meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212636  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212638 (035)  33213333 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
 مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشيار
 33212639 (035)  33213333 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206 (035)  33213333 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar