مدیر گروه
 حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212676 (035)  33213333 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اعضای هیأت علمی
 حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212141  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212600  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
 حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220 (035)  33213333 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212683 (035)  33213333 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212687  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar