اخبار دانشکده

 

رئیس دانشکده

 
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212800 (035)  33213333 (035)
 zarezardini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

معاون دانشکده

 
محمدمهدی برغی  محمدمهدی برغی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  استادیار
 33212861  32353004 (035)
 barghi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

كارشناس دانشكده

 
خانم برزگر کارشناس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33212801 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف