• ایجاد نظم و انضباط كاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، ‌اساتید و كاركنان در واحدهای مختلف دانشكده .
  • ابلاغ كلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به مدیران گروه‌های آموزشی.
  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی كه از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود.
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشكده.
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشكده.
  • ارزیابی كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رییس دانشگاه.