معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در سعی و تلاش است تا همواره با استفاده بهينه از منابع انساني و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزايش بهره وري قسمتهای مختلف دانشگاه در کمترين زمان و با کمترين هزينه به بيشترين کارايي نايل آيد. بدين منظور برنامه ها و خط مشی های زير مدنظر این معاونت می باشند .
-  تهیه و تدوين خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنين ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور عمرانی، بودجه، اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی دانشگاه.
- شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهارنظرها در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
- نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات ضوابط مربوط
-  اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط.
-  نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناء ذیربط.