شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
  • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع.
  • همکاری با مدیران و رؤسای واحدهای در امر تهیه و تنظیم بودجه.
  • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
  • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
  • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
  • همکاری با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
  • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری.
  • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی(تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.