محمدسعید محمودیان مدیر امور مالی
33212332 (035)  33213333 (035)
erfan meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
مهدی امامی مهدی امامی میبدی رئیس اداره دریافت و پرداخت
333212333 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمود برزگری فیروزآبادی رئیس اداره رسیدگی به اسناد و اعتبارات
33212335 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
خانم غنی پور کارشناس مسئول امور مالی
33212336 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
خانم مصطفوی حسابدار
33212337 (035) 33213333 (035)
Mo meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول