حسن رضاپور حسین ثواقبی فیروزآبادی مدیر امور اداری و پشتیبانی
33212312 (035)  33213333 (035)
savaghebi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول