محمدحسین کارگر شورکی مدیر امور اداری و پشتیبانی
33212312 (035) 33213333 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول