حسن رضاپور حسین ثواقبی فیروزآبادی مدیر امور اداری و پشتیبانی
33212312 (035)  33213333 (035)
savaghebi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی سرپرست امور عمومی و تدارکات
33212320 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
محمدحسین کارگر شورکی کارشناس مسئول کارگزینی هیات علمی
33212316 (035) 33213333 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
حمید فلاح کارشناس کارگزینی کارمندان
33212317 (035) 33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
علی محمد ملک زاده فیروزآبادی کارشناس تدارکات
33212321 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه اول
غلامحسین برزگر (بازنشسته) کارمند امور عمومی