- برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي
- استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي ، پرسنلي  فناوري اطلاعات دانشگاه