دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل در یك نگاه عهده دار امور مرتبط با رئیس دانشگاه با واحدهای متبوع، برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، برقراری ارتباط با‌ اعضای هیئت علمی و دانشجویان داخل و خارج كشور، اطلاع رسانی اخبار علمی-پژوهشی دانشگاه به مردم و آشنایی عموم با نحوه و چگونگی عملکرد دانشگاه، فراهم کردن مقدمات سفرهای اعضای هیئت علمی و دانشجویان به خارج كشور جهت فرصت های مطالعاتی، شركت و همراهی در برگزاری همایش ها، عقد تفاهم نام ‌های همكاری با نهادهای علمی داخل و خارج كشور، انجام امور دانشجویان خارجی می‌باشد.