عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212505 (035)  33213333 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar