حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33212683 (035)  33213333 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar