حسین قانعی بافقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 h.ghaneai meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar