خسرو رضایی  خسرو رضایی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33212455 (035)  33213333 (035)
 kh.rezaee meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar