محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212600  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate

تحصیلات دانشگاهی:

* دکتری، مدیریت سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1394.
* کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1389.
* کارشناسی، مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1387.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/03 | نظرات

علایق پژوهشی:

* ارزیابی و مدیریت عملکرد؛
* تحلیل پوششی داده ها (DEA
* مدل سازی معادلات ساختاری (SEM
* تصمیم گیری چندشاخصه (MADM
* تصمیم گیری چندهدفه (MODM
* مدل سازی پویایی های سیستم (SDM
* علم مدیریت فازی (FMS

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/04 | نظرات

سوابق تدریس:

* تحقیق در عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
* آشنایی با روش های آماری در مدیریت جهانگردی (کارشناسی ارشد)؛
* کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت (کارشناسی ارشد)؛
* پویایی سیستم ها (کارشناسی ارشد)؛
* تحلیل آماری (کارشناسی ارشد)؛
* مدلسازی ریاضی (کارشناسی ارشد)؛
* سمینار در مدیریت عملکرد (کارشناسی ارشد)؛

* اصول صف و شبیه سازی (کارشناسی ارشد)؛
* مدیریت تولید و عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
* مدیریت عملکرد پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
* برنامه ریزی غیرخطی (کارشناسی ارشد)؛
* تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری سازمان (کارشناسی ارشد)؛
* کنترل کیفیت آماری (کارشناسی ارشد)؛
* هوش مصنوعی و روش های فرا ابتکاری (کارشناسی ارشد)؛
* تحقیق در عملیات (1، 2 ، 3) (کارشناسی)؛
* مدل های احتمالی و تئوری صف (کارشناسی)؛
* آما ر و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
* کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت (کارشناسی)؛
* اصول و مبانی سازمان و مدیریت (کارشناسی)؛
* مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی)؛
* مدیریت منابع انسانی (کارشناسی)؛
* بازاریابی و مدیریت بازار (کارشناسی)؛
* ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
* کنترل کیفیت آماری (کارشناسی)؛
* مدیریت تولید و عملیات (کارشناسی)؛
* مبانی روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی)؛
* مدیریت عملکرد در سازمان های صنعتی (کارشناسی)؛

 

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/03 | نظرات

سوابق پژوهشی:

کتب منتشر شده:

* زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1397). "مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها (DEA)"، انتشارات دانشگاه یزد.
* مقبل باعرض، عباس؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1392). "مقدمه ای بر سیستم های صف"، انتشارات دانشگاه یزد.
 

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

مقالات بین المللی (ISI, JCR):

 
* Zarei Mahmoudabadi, M., & Emrouznejad, A., (2022). Balanced Performance Assessment Under Uncertainty: An Integrated CSW-DEA and Balanced Scorecard (BSC). Annals of Operations Research. 1-16. [https://doi.org/10.1007/s10479-022-04637-z]

*
Mirhoseini, Y., Mirjalili, A. M., Zarei Mahmoudabadi, M., & Ebrahimi, Z., (2020). Crisis Management Patterns in the Lives of Ibna Al-Reza (PBUH); a Case Study of the Economic Crisis. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), 7(9), 104-120. [
http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.2017]

* Zarei Mahmoudabadi, M., & Emrouznejad, A., (2019). Comprehensive performance evaluation of banking branches: A three-stage slacks-based measure (SBM) data envelopment analysis. International Review of Economics and Finance, 64, 359-376. [
https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.08.001]


* Zarei Mahmoudabadi, M., Razavi, S.M.J., & Abdolmaleki, H. (2019). A structural model for investigating the role of relationship marketing and brand equity in the development of the business performance of private sport clubs. International Sports Studies, 41(1), 40-53. [https://doi.org/10.30819/iss.41-1.05]
 
* Zarei Mahmoudabadi, M., Keshtidar, M., & Razavi, S. M. J. (2019). The Impact of Sport Financial Sponsorship on Brand Equity and Performance: Structural Equation Modeling (SEM) Approach. Annals of Applied Sport Science, 7(3), 1-9. [https://doi.org/10.29252/AASSJOURNAL.712]
 
* Zarei Mahmoudabadi, M., Azar, A., & Emrouznejad, A. (2018). A novel multilevel network slacks-based measure with an application in electric utility companies. Energy, 158, 1120-1129. [https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.05.161]
 
* Azar, A., Zarei Mahmoudabadi, M., & Emrouznejad, A. (2016). A new fuzzy additive model for determining the common set of weights in Data Envelopment Analysis. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30(1), 61-69. [https://doi.org/10.3233/IFS-151710]

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

مقالات علمی:

* قاسمی، مرتضی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ نبی میبدی، مرتضی (1402). "برنامه‌ریزی سناریومحور اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان یزد"، نشریه مدیریت فردا.
* نوروزی آورگانی، رضا؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ محمودیان، حامد (1402)."مرور نظام‌مند مطالعات کارایی انرژی و زیست‌محیطی"، فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی، دوره 9، شماره 3، صص 203-171.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1402)."تأثیر قابلیت بازاریابی و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد نام تجاری و ایجاد ارزش افزوده مشتری با نقش میانجی گرایش برند"، نشریه مدیریت فردا.
* رحمتی نژاد، فاطمه؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ صیادی تورانلو، حسین (1402). "ارزیابی ریسک در صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی FMEA و BWM در شرایط فازی شهودی (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات تاشال قوچان)"،  نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، دوره 11، شماره 22، صص 185-171.
* مندمی، هیوا؛ صیادی تورانلو، حسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1402). "مرور نظام‌مند مطالعات تاب‌آوری زنجیره تأمین پس از کووید-19"، نشریه مدیریت تولید و عملیات، دوره 14، شماره 2، پیاپی 33، صص 46-25.
* زارعی محمودآبادی، محمد (1401). "ارزيابي عملکرد جامع و متوازن کتابخانه های عمومی با مدل ترکیبی تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) و کارت امتيازي متوازن (BSC) (مطالعه موردی: استان یزد)"، فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، دوره 14، شماره 3،
* زارعی محمودآبادی، محمد. (1400). "ارزیابی ارتباط تسهیم دانش منابع انسانی با عملکرد سازمان با تأکید بر نقش میانجی گری سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد)"، نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی، دوره 27، شماره 82، صص 82-39.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ ضیایی بیده، مهلا. (1400). "شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDA)"، نشریه بررسی های بازرگانی، سال 19، شماره 106، صص 90-73.
* مؤیدفر، سعیده؛ بابایی ندوشن، محمدرضا؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1400). "ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های تحقق پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 12، شماره 46، صص 110-94.
* ابراهیمی، زهرا؛ میرحسینی، یحیی؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1400). "اصول مدیریتی ابناءالرضا علیهم‌السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان"، دو فصلنامه کتاب قیم، سال 11، شماره 25، صص 252-233.
* میرابی، محمد؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1399). "انتخاب و بهینه سازی سبد سهام در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA)"، نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، دوره 10، شماره 32، صص 56-33.
* میرجلیلی، علی محمد؛ میرحسینی، یحیی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ ابراهیمی، زهرا. (1399). "الگوهای مدیریت بحران در سیره ابناءالرضا (علیهم السلام): مطالعه موردی بحران مشروعیت خلافت"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی امامت پژوهی، سال دهم، شماره اول، شماره پیاپی 27، صص 116-83.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ رضوی، سیدمحمدجواد؛ رحمانی میبدی، فرحناز. (1399). "تبیین نقش تفکر انتقادی و مهارت های ارتباطی بر ارتقاء برند شخصی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران"، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 16، شماره 32، صص 49-33.
* رشیدی، سودابه، زارعی محمودآبادی، محمد. (1399). "بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش (KM) و چابکی سازمان با روش مرور نظام مند ادبیات پژوهش (SLR)"، نشریه صنعت لاستیک ایران، دوره 24، شماره 97، صص 104-85.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ رضوی، سیدمحمدجواد. (1398). "ارزیابی کارآیی فدراسیون های ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ریو 2016 با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)"، فصلنامه مديريت و توسعه ورزش، سال 8، شماره 4، صص 204-191.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ رشیدی، سودابه. (1398). "ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و اولویت‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک یزد با مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMCDM)"، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، سال 21، شماره 63، صص 30-16.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ خراسانی، حبیب. (1397). "تأثیر تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)"، دو فصلنامه توسعه علوم انسانی، دوره 1، شماره 1، صص 145-125.
* رضوی، سیدمحمدجواد؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ پورکیانی، محمد؛ امامی، فرشاد. (1397). "ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها"، نشریه پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 6، شماره 15، صص 200-179.
* زارعی محمودآبادی، محمد. (1395). "ارزیابی چندسطحی کارایی در صنعت بانکداری (رویکرد SBM شبکه ای)"، نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 3، صص 380-359.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ نهاوندی، نسیم؛ تقوی، الهوردی؛ (1395). "طراحی کارت امتیازی متوازن پویا با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل سازی پویایی شناسی سیستم ها (SDM)"، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 2، جلد 27، صص 214-202.
* رضوی محمودآبادی، سیدمحمدجواد؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1395). "شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر کارآفريني در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چندمعياره و کپ‌لند"، پژوهش­نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي، دوره 12، شماره 23، صص 130-113.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ مهدویان، علیرضا؛ (1393)."ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها"، نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 6، شماره 1، صص 74-55.
* آذر، عادل؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ مقبل باعرض، عباس؛ خدیور، آمنه؛ (1393)."سنجش بهره وری شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای (یکی از بانک ­های استان گیلان)"، فصلنامه پژوهش­ های پولی-بانکی، سال هفتم، شماره 20، صص 305-285.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ مشبکی، اصغر؛ (1392). "طراحی مدل ارزیابی کارآمدی نظریه‌های سازمان و مدیریت در ایران با رویکرد تحلیل پوششی دادههای آرمانی"، مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن، سال دهم، شماره 2، صص 92-77.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ محبی، حسین؛ (1392). "ارائه مدلی نوین برای ارزیابی کارآیی نسبی عملکرد کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های بین‌المللی"، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 124-105.
* آذر، عادل؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1392). "بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگو‌های DEA با ارائه یک الگوی جدید CSW"، نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 2، پیاپی 20، صص 114-99.
* طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ فاضل یزدی، علی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1392). "کاربرد تحلیل ناپارامتریک بازه‌ای و پنجره‌ای به عنوان مکملی برای ارزیابی کارآیی مالی (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 19، صص 45-27.
* آذر، عادل؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ انواری ­رستمی، علی­ اصغر؛ (1391). "ارزيابی عملکرد متوازن با تأکيد بر شاخص‌های BSC (مورد: شرکت‌های کاشی و سراميک استان يزد)"، مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره 1، صص 79-63.
* آذر، عادل؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ (1391). "اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در صنعت کاشی با رويكرد تركيبي تصميم‌گيري چندشاخصه و تحليل پوششي داده‌ها"، نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 5، صص 25-9.
* میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1391). "اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت خدمات كتابخانه‌ای بر اساس شاخص‌های مدل لایب‌کوآل با رويكرد MADM"، فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 18، شماره 4، صص 468-449.
* طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ مروتی شریف ­آبادی، علی؛ بابایی میبدی، حمید؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1391). "کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و ماتریس درجه ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد فازی"، مجله تحقيق در عمليات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره 1، صص 34-21.
* طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ زنجیرچی، سیدمحمود؛ بابایی میبدی، حمید؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1391). "بسط يك مدل ناپارامتریک براي ارزيابي عملكرد كشورهاي شركت‌كننده در بازي‌هاي المپيك"، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 14، صص 196-177.
* زنجیرچی، سیدمحمود؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1390). "عارضه یابی سیستم کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل حساسیت در مدل های تحلیل پوششی داده ها  (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی شهرستان یزد)"، فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 17، شماره 4، صص 621-603.
* خاتمی فیروزآبادی، علی؛ محبی، حسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1390). "الگوریتمی جهت حل مسئله کوتاهترین مسیر مبتنی بر قوانین مدارهای الکتریکی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 21، صص 61-39.
* میرفخرالدینی، حیدر؛ فرید، داریوش؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1390). "شناسايي و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از تکنیک های تصميم‌گيري چندشاخصه (MADM) (مطالعه موردی: مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد)"، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 14، شماره 43، صص 62-51.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها:

* زارعی محمودآبادی، محمد؛ رحیمی هدشی، مهدیه. (1402). "ﺭﻭیکرﺩی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﯾﺎبی ﻋﻤلکرد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ فرهنگ ﺳﺎﺯﻣﺎنی ﻭ کارت ﺍﻣﺘﯿﺎﺯی ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ (BSC)"، سومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، 1 اسفند، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ مؤمنی، زینب. (1402). "بررسی رابطه بین عملکرد شغلی کارکنان و سیستم مدیریت پاداش با در نظر گرفتن عامل انگیزش (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه میبد)"، سومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، 1 اسفند، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ رحیمی هدشی، مهدیه. (1402). "تلفیق کارت امتیازی متوازن و فرهنگ سازمانی جهت ارزیابی عملکرد"، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، 30 بهمن، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ طرفی، سعید؛ نوروزی آورگانی، رضا. (1402). "ارزیابی رابطه بين مؤلفه‌های فرهنگ ‌سازمانی با کارایی و اثربخشی تولید (عملکرد تولید) (مطالعه موردی: کارخانجات کاشی و سرامیک)"، دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 29 آذر، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ طرفی، سعید؛ نوروزی آورگانی، رضا. (1402). "بررسی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با کارآیی و اثربخشی تولید (عملکرد تولید) (مطالعه موردی: کارخانجات کاشی و سرامیک)"، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، انجمن مدیریت کسب و کار، 25 و 26 مرداد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ نوروزی آورگانی، رضا؛ بابایی میبدی، حمید. (1401). "ارزیابی تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین پایدار بر عملکرد کسب و کار الکترونیک (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 29 آذر، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ نوروزی آورگانی، رضا؛ زارع، عمار. (1401). "ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان)"، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ زارع شاهی، مرضیه. (1401). "تأثیر مدیریت ارتباطات سازمانی بر پیشبرد اهداف سازمان"، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، 29 تیر، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ قاسمی، مرتضی. (1401). "ارزیابی مؤلفه های مدیریت دانش در صنایع فولاد استان یزد و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی"، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ نوروزی آورگانی، رضا؛ همتیان چهاردهی، مهرداد. (1401). "ارزیابی تأثیر مدیریت دانش و هوش هیجانی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی شعبه مبارکه اصفهان)"، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.
* دهقانی، سجاد؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ زارعی محمودآبادی، ابوالفضل. (1401). "ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قبل و بعد از شروع بحران کووید-19"، همایش آموزش الکترونیکی در دانشگاه فرهنگیان؛ چالش ها و راهکارها، 19 اردیبهشت، یزد (دانشگاه فرهنگیان)، ایران.
* شکوهی بافقی، روح اله؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1401). "ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی با محوریت نهج البلاغه با استفاده از روش ترکیبی بهترین- بدترین (BWM) و آنتروپی خاکستری"، دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران.
* غلامی، سعید؛ قاسمی، مرتضی؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1401). "نقش فناوری های نوین در بهبود راهکارهای بهینه سازی انرژی"، اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها، 18 خرداد، دانشگاه بیرجند، ایران.
* مزیدی شرف آبادی، فاطمه؛ هادی پور، مریم؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1400). "سنجش میزان چابکی سازمانی در سازمان بهزیستی"، اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، 26 آبان، تهران، ایران.
* غلامی، سعید؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1400). "مقایسه تدریس مجازی و سنتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان"، اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، 25 شهریور، بندرعباس، ایران.
* مزیدی شرف‌ آبادی، فاطمه؛ زارعی محمودآبادی، محمد. (1400). "نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان بهزیستی"، چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 20 مرداد، تهران، ایران.
* گل‌محمدی شورکی، مجتبی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ جعفری، رضا. (1400). "بررسی رابطه بین سطح دانش مالی مدیرعامل و توانایی‌های مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 20 مرداد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ حاجی حسینی، فاطمه؛ رضایی صدرآبادی، ابوالفضل. (1399). "ارزیابی توسعه یافتگی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)"، پانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری، 28 و 29 بهمن، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ کفاش، امیر. (1399). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت گردشگری با روش ویکور فازی"، اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت آفرین، 22 آبان، مشهد، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ زارع، غلامعلی. (1399). "ارزیابی تأثیر نگرش و آگاهی برند بر عملکرد برند بانک از طریق متغیر میانجی اعتبار برند"، اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت آفرین، 22 آبان، مشهد، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ گل‌محمدی شورکی، مجتبی؛ صادقی، میترا. (1399). "ارزیابی عملکرد شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد با مدل DEA در حضور داده‌های نامطلوب"، اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت آفرین، 22 آبان، مشهد، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ فتوحی اردکانی، حبیب؛ (1399). "ابعاد و مؤلفه های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار در صنعت"، ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، 22 خرداد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ ابنی، محسن؛ رشیدی، سودابه؛ نیسانی حبیب آبادی، محمد. (۱۳۹۸). "رویکرد استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمین (SCM)"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران، 28 آبان، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ طالبی، محمد؛ (1398). "ارزیابی هوش تجاری و کارآیی در شرکت های دانش بنیان و غیردانش بنیان"، سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 31 مرداد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ کریمی، نیلوفر؛ صفری، مطهره؛ (1398). "شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه ها و رتبه بندی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره"، چهارمین همایش بین المللی مدیریت صنعتی، 4 و 5 اردیبهشت، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
* رشیدی، سودابه؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1397). "نقش استراتژی های مدیریت دانش  (KM) در بهبود مدیریت منابع انسانی (HRM)"، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، 25 اسفند، تهران، ایران.
* رشیدی، سودابه؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1397). "تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) بر کیفیت ارکان نظام مدیریت بحران"، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، 25 اسفند، تهران، ایران.
* زارع، غلامعلی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1397). "رتبه بندی بانکهای خصوصی استان فارس بر اساس شاخصهای عملکردی با استفاده از تکنیکهای TOPSIS و SAW"، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی، 16 مرداد، تهران، ایران.
* رضوی، سیدمحمدجواد؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ اباصلتی امیرآبادی، فاطمه؛ (1396). "تعیین رابطه مهارتهای کارآفرینی با ارتقاء عملکرد هیئت های ورزشی استان یزد"، دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، 29 مرداد، تهران، ایران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1396). "استفاده از رویکرد MADM در شناسایی مؤثرترین شاخصهای عملکرد حسابداری"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، 15 تیر، تهران.
* زارعی محمودآبادی، محمد؛ فلاح، حسین؛ زارعی محمودآبادی، حسن؛ (1395). "راهکارهای نيل به چابكي در سازمان آموزش فني و حرفه اي (مطالعه موردی: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد)"، پنجمین همايش ملي و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزي و اشتغال، 18 مرداد، تهران.
* ردایی، علیرضا؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ رضوي محمودآبادي، سيدمحمدجواد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ (1392). "تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در کشور (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان یزد)"، دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 18 و 19 اردیبهشت، دانشگاه پیام نور خوانسار.
* عزیزی یوسف‌وند، رقیه؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ وقارفرحناک، اسد؛ عزیزی یوسف‌وند، علیرضا؛ (1392). "بررسی اثر مدیریت ریسک بر کارآیی بانک‌های خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب استان گیلان)"، کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، 8 و 9 بهمن ماه، مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما، تهران.
* ردایی، علیرضا؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ (1392). "مدیریت دانش و نقش آن در عرصه خدمات پزشکی"، دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 18 و 19 اردیبهشت، دانشگاه پیام نور خوانسار.
* مشبکی، اصغر؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1391). "شناسايي و رتبه‌‌بندي عوامل مؤثر بر افزايش کارآمدي توليد ملي و ارائه‌ي راهکارهاي پيشنهادي با رويکرد مدل تعالي سازماني (EFQM) (مورد: شركت‌هاي تعاوني استان يزد)"، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی؛ 23 و 24 شهریور، تهران.
* طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ موسوی بصری، سیدمسلم؛ فاضل یزدی، علی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ دهقان هراتی، شهین؛ (1391). "ارزیابی کارآیی و رتبه‌بندی عملکرد بخش تحقیق و توسعه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر اساس رویکرد ناپارامتریک"، همایش نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور (R&D)، 28 و 29 بهمن، هتل المپیک تهران.
* سعیدا، سعید؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ نمدی، جواد؛ زارع، محسن؛ (1388). "بررسی نقش و عوامل مؤثر بر استرس شغلی در محیط کار و ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش آن (مطالعه موردی: کارخانه تولیدی سیمان تهران)"، دومین کنفرانس بین‌المللی سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE)؛ 10 و 11 آبان، تهران- ایران.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

طرح های پژوهشی:

* ارزیابی انواع سیستم‌های اجرایی مدیریت و یکپارچه‌سازی آن در قالب مدیریت دانش در صنایع متالورژی؛ سازمان صنایع دفاع (ساصد)، 1392.
* تدوین سند توسعه پایدار گردشگری استان یزد؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، 1391.
* شناسایی و رتبه­ بندی موانع مشارکت کارکنان سپاه الغدیر استان یزد در فعالیت­های ورزشی با رویکرد آنالیز چندمعیاره MADM؛ سپاه الغدیر استان یزد، 1390.
* بررسی تحولات اقتصادی استان یزد در سال 1394؛ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، 1395.
* بررسی تحولات اقتصادی استان یزد در سال 1395؛ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، 1396.
* نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ایزو؛ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، 1398.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

عضویت در کمیته ها و مجامع علمی:

* رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد (...-1399)
* مدیر گروه آموزشی مدیریت (مالی و صنعتی) دانشگاه میبد (1399-1394)؛
* مدیر امور آموزشی دانشگاه میبد (سال تحصیلی 97-96 و 98-97)؛

* معاون آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی اردکان (1394-1391)؛
* نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان رویان پژوهان کویر یزد؛
* عضو کمیته علمی کنفرانسهای بین المللی مدیریت؛
* عضو هیأت مدیره خانه نخبگان شهرستان میبد؛
* عضو انجمن علوم مدیریت ایران (IAMS
* عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران (ISMS

* داور نشریه علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران؛
* داور نشریه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی؛
* داور نشریه علمی-پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی؛
* داور نشریه علمی-پژوهشی تصمیم گیری و تحقیق در عملیات؛
* داور نشریه بین المللی Expert Systems With Applications؛
* داور نشریه بین المللی Annals of Operations Research؛
* داور نشریه بین المللی International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM)؛
* داور نشریه بین المللی Financial Innovation؛
* داور نشریه بین المللی Mathematical Problems in Engineering؛
* داور نشریه بین المللی Journal of Advanced Research in Business and Management Studies.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

افتخارات علمی، رتبه ها و جوایز علمی:

* استاد سرآمد آموزشی دانشگاه میبد و دانشکده علوم انسانی در سال 1403؛
*
پژوهشگر برتر استان یزد در سال 1401؛
*
استاد پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد در سال 1399؛
* استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد در سال 1398؛

* استاد شایسته تقدیر دانشکده علوم انسانی در سال 1397؛
* برگزیده دومین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره­ وری؛
* دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس؛
* رتبه اول مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات

راهنمایی/مشاوره رساله های دکتری:

* زهرا ابراهیمی، "الگوهای مدیریت بحران در سیره ابناء الرضا (امام جواد و امامین عسکریین علیهم السلام)"، مشاوره.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1397/05/31 | نظرات

راهنمایی/مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

* مرضیه پیری اردکانی، "طراحی مدل سنجش سطح رضایت کارکنان با رویکرد ترکیبی دیمتل و مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) و مدل سازی معادلات ساختاری  (SEM) (مطالعه موردی: کارخانجات شیشه اردکان)"، راهنمایی؛
* جلال شریفی ریگی، "تأثیر اقدامات داخلی زنجیره تأمین و منابع انسانی سبز بر عملکرد پایدار شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی"، راهنمایی؛
* رضا نوروزی آورگانی، "ارزیابی کارایی زیست محیطی استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی"، راهنمایی؛
* سعید غلامی، "رابطه بین سرمایه انسانی سبز، شیوه های لجستیک سبز، رقابت سبز، عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی"، مشاوره؛
* مرتضی قاسمی، "برنامه ریزی سناریومحور اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار فولاد با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (مطالعه موردی: صنايع فولاد استان يزد)"، راهنمایی؛
*ریحانه حفیظی اتابک، "ارائه یک مدل جهت تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) بر اساس DEA در محیط نتروسوفیک"، مشاوره؛
* علی نجفی زاده ثانی، "ارزیابی عملکرد نوآوری سبز در شرکت های کوچک و متوسط"، مشاوره؛
* جعفر عابدینی، "ارزیابی کیفیت خدمات آموزش الکترونیکی با روش سروکوال فازی شهودی نوع 2"، مشاوره؛
* محمدرضا فلاح زاده ابرقوئی، "شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد (‏IPA‏) و ‏واسپاس  فازی"، راهنمایی؛
* هیوا مندمی، "ارزیابی عملکرد تاب آوری زنجیره تأمین مراکز خدمات درمانی در دوران کووید-19"، مشاوره؛
* مهرنوش امینی، "ارزیابی عملکرد منابع انسانی پایدار با رویکرد تلفیقی فرایند سلسله مراتبی تحلیل پوششی داده‌ها (DEAHP) (مطالعه موردی: شرکت ذوب ‌آهن اصفهان)"، راهنمایی؛
* فاطمه رحمتی‏ نژاد، "ارزیابی ریسک در صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی BWM و FMEA در شرایط فازی شهودی (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات صبا قوچان)"، راهنمایی؛
* رضا جعفری، "رابطه بین ویژگی‌های مدیرعامل و توانایی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مشاوره؛
* میترا صادقی، "مدل سازی خروجی های نامطلوب و داده های نادقیق در ارزیابی عملکرد با استفاده از ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و تئوری سیستم های خاکستری (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد)"، راهنمایی؛
* سیما صیادی، "طراحی مدل مطلوب پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان با رویکرد داده کاوی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه میبد)"، راهنمایی؛
* کوکب السادات جعفری، "تأثیر بازاریابی ویروسی بر قصد سفر در گردشگری فرهنگی- تاریخی و طراحی مدل با رويكرد نگاشت شناختی فازی"، راهنمایی؛
* محمد رنجبر، "بررسی تأثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر مشتری مداری شعب بانک‌های ملی با نقش میانجی تعهد سازمانی"، راهنمایی؛
* مرضیه اسلامی، "تأثیر نوع دوستی بر وفاداری و تبلیغ برند سبز با توجه به نقش قصد خرید سبز (مطالعه موردی)"، راهنمایی؛
* رضا رنجبر، "بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر فروش محصولات شرکت‌های بازرگانی کاشی و سرامیک استان یزد با تأکید بر بازارگرایی"، راهنمایی؛
* مهلا ضیایی، "شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد MCDM فازی"، راهنمایی؛
* سیدمحمدباقر بهجتی، "بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی، وفاداری و شادمانی مراجعه کنندگان به سازمان تأمین اجتماعی"، راهنمایی؛
* محمد طالبی، "ارزیابی هوش تجاری و کارآیی در شرکتهای دانش بنیان و غیردانش بنیان (مطالعه موردی)"، راهنمایی؛
* حبیب فتوحی اردکانی، "طراحی مدل مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار (مورد مطالعه: صنایع فولاد استان یزد)"، راهنمایی؛
* امیر کفاش، "شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از شهر یزد به عنوان یک مقصد گردشگری بر اساس روش ترکیبی دیمتل و ویکور فازی"، راهنمایی؛
* غلامعلی زارع، "تأثیر نگرش به برند و آگاهی برند بر عملکرد برند از طریق متغیر میانجی اعتبار برند در بانک شهر"، راهنمایی؛
* فتانه ایماندار، "شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده پرسه زنی اینترنتی در سازمان با رویکرد MADM"، مشاوره؛
* سیداحمد علایی، "تدوین سازوکارهای اصلاح ساختار، بهبود بهره‌ وری و ارتقای سلامت اداری در شرکتهای تعاونی (مورد: شركتهاي تعاوني شهرستان ميبد)"، راهنمایی؛
* حمید حسنی، "ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان واحدهای صنعتی کوچک با تاکید بر افزایش اثربخشی دوره های آموزشی"، راهنمایی؛
* رضا زارع، "اولویت‌بندی معیارهای مؤثر جهت اجرای نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM) با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه (مطالعه موردی: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد)"، راهنمایی؛
* سیدمصطفی محسن زاده، "بررسی رابطه بین کارآیی و ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام با رویکرد تلفیقی TOPSIS–DEA در بورس اوراق بهادار تهران"، راهنمایی؛
* مریم زارع، "شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های پیاده‌سازی زنجیره تأمین چابک با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) در شرکت سیمان مهریز"، راهنمایی؛
* سیدحسین طباطبایی، "ارزیابی تأثیر نامتقارن شوک های پولی بر کارایی بازار سهام ایران"، راهنمایی؛
* سیدمصطفی میرمحمدی، "تحلیل تأثیر عوامل کلان اقتصادی و فاکتورهای ویژه بانکی بر نقدینگی بانک ها در ایران"، راهنمایی؛
* مهدی الفت، "ارزیابی کارآیی مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط ریسک و عدم قطعیت"، راهنمایی؛
* حبیب خراسانی، "تأثیر تسهیم دانش بر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان)"، راهنمایی؛
* حسن زارعی محمودآبادی، "شناسایی و رتبه بندی شاخصهای عملکرد حسابداری با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)"، مشاوره.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/01/17 | نظرات