نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  دانشیار
 33212411  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

حوزه های کاری و علاقه مندیها

مدلسازی نرم سیستم های کلان
بهینه سازی در سیستم های شبیه سازی شده با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
شبیه سازی سیستم های پیچیده با رویکرد مالتی ایجنت
طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد
تکنیک های شبیه سازی در مدلسازی سیستم های پیچیده
طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت

توسط : neshat | تاریخ : 1395/08/24 | نظرات

اطلاعات تحصیلی

دکتری: فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس، 1393
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، کسب رتبه اول  فارغ التحصیلی، 1387
کارشناسی: کسب بورسیه تحصیلی دانشجویان نخبه از دانشگاه یزد بعنوان اولین دانشگاه انتخابی، 1381
دبیرستان: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، 1377

توسط : neshat | تاریخ : 1395/08/24 | نظرات

سوابق کاری

داور بين المللی مجلات Elsevier در حوزه مهندسی سیستم ها (انرژی) از سال 2014 تا کنون
عضو هيات علمی گروه مهندسی صنايع دانشگاه ميبد
سر ممیز سیستم های IMS  شرکت RWTUV آلمان
مدرس واحد تحصيلات تکميلی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه علم و هنر و پیام نور- ازسال 90 تا کنون
مدرس تاييد صلاحيت شده شركت نوسازي صنايع ايران در زمينه مباحث سيستم هاي مديريتي و مديريت چرخه بهره وري- از سال 1385 تا کنون
مدرس، مشاوره و مدير پروژه هاي استقرار مدلهاي تعالي سازماني، سيستم های IMS ، ISO TS و تکنيک هاي مهندسي صنايع – شرکت پندارورزان- از سال 1381 تا
1384

توسط : neshat | تاریخ : 1395/08/24 | نظرات

فعالیتهای پژوهشی

انتشارات

Book:
Lambert Academic Publishing (Sold by amazon.com)
 Power Systems Modeling and Planning: A Green Market-Driven Approach, (2017), ISBN: 978-620-2-30057-5.
Link:https://www.amazon.com/Power-Systems-Modeling-Planning-Market-Driven/dp/6202300574/ref=sr_1_1?s=booksie=UTF8qid =1518590918sr=1-1keywords=Power+Systems+Modeling+and+Planning%3A+A+Green+Market-Driven+ Approach

Dibagaran Publication (In Persian)
 MATLAB Programming, (2017), ISBN: 9786001249587
Link: http://dibagranpakhsh.ir/index.php?route=product/productproduct_id=1150

Papers:
Cleaner Production Journal
 Neshat, Najmeh, Amin-Naseri, M.R, 2015, "Cleaner Power Generation through Market-Driven Generation Expansion Planning: An Agent-Based Hybrid Framework of Game Theory and Particle Swarm Optimization". 105, 15, 206–217.
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614011263

Journal of Energy in SA
 Neshat, Najmeh, Amin-Naseri, M.R, Danesh, F, 2014, "Energy models: Methods and Characteristics". 25 (4), 101-111.
Link: http://www.erc.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/119/jesa/25-4jesa-Neshat-etal.pdf

Journal of Industrial Engineering Management
 Neshat, Najmeh, Sardari Zarchi, Mohsen, Mahlooji, Hashem, "Application of Deep Learning Models Based on Fully-connected and Recurrent Neural Networks in Residual Peak load Forecasting ". In Press.

International Journal of Engineering
 Neshat, Najmeh, Amin-Naseri, Mohammad.R, Shakouri Ganjavi, Hamed, 2017, "A Game Theoretic Approach for Sustainable Power Systems Planning in Transition", 30, 3, 394-403.
Link: http://www.ije.ir/abstract/%7BVolume:30-Transactions:C-Number:3%7D/=2448

Journal of Engineering, Design and Technology
 Neshat, Najmeh, Hadian, Hengameh, 2019. "Technological Learning Modelling Toward Sustainable Energy Planning". In Press.
Link: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEDT-03-2019-0085/full/html

Neural Network World Journal
Kazemi, A., Shakouri, H.G., Menhaj, M.B., Mehregan, M.R., Neshat, N., 2010. "A Hierarchical Artificial Neural Network for Transport Energy Demand Forecast: Iran Case Study", 1.
Link: http://www.nnw.cz/doi/2011/NNW.2011.21.012.pdf

Management Science Letters
 Neshat, Najmeh, Hadian, Hengameh and Behzad, Matineh, 2018, "Nonlinear ARIMAX model for long –term sectoral Power demand forecasting", In Press
Link: http://www.growingscience.com/msl/Vol8/msl_2018_45.pdf

Journal of Industrial Engineering (In Persian)
 Ali Torabi; Shima Pashapour Nazari; Neshat, Najmeh 2013. "A Novel Approach of Artificial Neural Networks Modeling Based on Fuzzy Regression Approach for Forecasting Purposes: The case of liquid gas price in Japan’s market", 48(1), 15-24.
Link: https://jieng.ut.ac.ir/article_35507_397a376a72db90519b639fe45542affc.pdf

International Journal of Engineering
 Neshat, Najmeh, 2015, "An Approach of Artificial Neural Networks Modelling Based on Fuzzy Regression for Forecasting Purposes", 28, 1651-1655.
Link: http://www.ije.ir/abstract/%7BVolume:28-Transactions:B-Number:11%7D/=2134

Advanced Manufacturing Technology Journal
 Azadeh, A., Neshat, N., Kazemi, A., Saberi, M., 2012. "Predictive Control of Drying Process using an Adaptive Neuro-Fuzzy and Partial Least Squares Approach". 58, 585–596. doi:10.1007/s00170-011-3415-2.
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-011-3415-2

Advanced Manufacturing Technology Journal
 Azadeh, A., Neshat, N., Mardan, E., Saberi, M., 2013. "Optimization of Steel Demand Forecasting with Complex and Uncertain Economic Inputs by an Integrated Neural Network–Fuzzy Mathematical Programming Approach". 65, 833–841. doi:10.1007/s00170-012-4221-1
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-012-4221-1

Scientia Iranica Journal
 Neshat, Najmeh, Mahlooji, H., Kazemi, A., 2011. "An Enhanced Neural Network Model for Predictive Control of Granule Quality Characteristics". 18, 722–730. doi:10.1016/j.scient.2011.05.019.
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1026309811000848

Transactions of Indian Ceramic Society Journal
 Neshat, Najmeh, Salmasi, Nasser. and Kazemi, Aliyeh, 2010. "Hybrid Approach of Partial Least Squared Analysis and Artificial Neural Networks for Predictive Control of a Ceramic Process", 69(2): 89-98.
Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0371750X.2010.11090823

Transportation Planning and Technology Journal
 Azadeh, Ali, Neshat, Najmeh, 2012. "An adaptive neural network-fuzzy linear regression approach for improved car ownership estimation and forecasting in complex and uncertain environments: the case of Iran". 35, 221–240. doi:10.1080/03081060.2011.651887.
Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03081060.2011.651887

Journal of Water Resources Planning and Management
 Azadeh, Ali, Neshat, Najmeh, Hamidipour, H., 2012b. "Hybrid Fuzzy Regression–Artificial Neural Network for Improvement of Short-Term Water Consumption Estimation and Forecasting in Uncertain and Complex Environments: Case of a Large Metropolitan City". 138, 71–75. doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000152.
Link: https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29WR.1943-5452.0000152

Journal- Chinese Institute of Engineers
 Azadeh, A., Rafei, K, Neshat, N., Zohrevand, M, 2015. "A Unique Neuro-Fuzzy Approach for Improved Prediction of Tire Reliability Analysis with Noisy Life Data". 38(4), DOI: 10.1080/02533839.2014.999853.
Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02533839.2014.999853

Sharif Journal (In Persian)
 Neshat, Najmeh, Mahlooji, Hashem, 2008. "Proactive Control of Production Process using Artificial Neural Networks (ANNs) and Logistic Regression", 1(3).
Link: http://sjie.journals.sharif.edu/article_5192_3431314639b3b5ba37c8dce35e61c5e0.pdf

Journal of Industrial Management (In Persian)
 Neshat, Najmeh, Mahlooji, Hashem, 2008. Predictive Process Control Using Artificial Neural Networks (ANNs) and A Combined Method of Regression Analysis and ANNs, 1(3).
Link: https://imj.ut.ac.ir/article_20388_16c8971cfab38aa36907d7e9c9928135.pdf


 

توسط : neshat | تاریخ : 1395/09/02 | نظرات

مقالات علمی پژوهشی

نشاط نجمه؛ محلوجی، هاشم؛ مقاله "كنترل پيش بينانه فرآيند با استفاده سلسله مراتبي از تحليل رگرسيوني در شبكه عصبي مصنوعي موردكاوي :فرآيند اسپري درايينگ كاشي سراميكي" – نشريه علمي پژوهشي دانش مديريت دانشگاه تهران -   دوره 1- شماره 3-  اسفند 88.

نشاط نجمه؛ محلوجی، هاشم، مقاله " پيش بيني عملکرد فرآيند هاي توليدي با استفاده از رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعي" –فصلنامه علمي-پژوهشي شريف -  شماره 1 - مهر و آبان 1390.

 توکلی، رضا؛ پاشاپور، شیما؛ نشاط، نجمه، رويكردي نوين در مدل سازي شبكه عصبي مصنوعي بر اساس منطق رگرسيون فازي و كاربرد آن در پيش بيني (مورد كاوي: پيش بيني قيمت گاز مايع ژاپن) – نشريه مهندسی صنايع دانشگاه تهران – شماره 1- بهار 92.

نجمه نشاط ، محسن سرداری، هاشم محلوجی، مدلهای یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه های عصبی تمام متصل در پیش بینی سری های زمانی، مجله دانشگاه صنعتی شریف ، زمستان 1398

توسط : neshat | تاریخ : 1395/09/02 | نظرات

مقالات کنفرانسی

Neshat, Najmeh, Azadeh Ali, “An Intelligent Approach for Improved Predictive Control of Spray Drying Process”, IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2010, Las Palmas of Grain Canarias, Spain, May 2010
 
Kazemi, Aliyeh, Modaress, Mohammad, Neshat, Najmeh, “A hierarchal fuzzy linear regression model for forecasting agriculture energy demand”, International Conference on Management Technology and Applications (ICMTA 2010), Singapore, September 2010

Neshat,  Najmeh, Amin-Naseri, Mohammad Reza, “An Expert System Based on Analytical Hierarchy Process for Diabetes Risk Assessment (DIABRA)”, International Conference on Swarm Intelligence (ICSI 2011), Chongqing, China, June 12-15, 2011, and inclusion in the conference proceedings published by Springer’s Lecture Notes in Computer Science

نشاط،  نجمه،  پورآدینه، علی اکبر ،  برنامه ریزي ظرفیت توسعه نیروگاهی کشور با رویکرد چند عاملی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2016)  ، شهریور ماه 1395
علی حیدری، طاهره، خادمی، حسن،  نشاط، نجمه، مقاله "عارضه يابي سازماني" – ارائه شده در همايش ملي بهره وري – خرداد ماه 1387.

نشاط، نجمه، علی حیدری، طاهره، خادمی، حسن، مقاله "شناسائي و تعيين محرک هزينه در روش ABC با استفاده از شبکه های عصبی –کنفرانس بين المللي مدیريت- تير ماه 1388.
نشاط، نجمه، آزاده، علی،  “A Hybrid Approach of Partial Least Squared Analysis and Neural Networks for Predictive Control of a Ceramic Process” در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی اصفهان- مهر ماه 1389.

نشاط، نجمه، آزاده، علی،  An Adaptive Neural Network-Fuzzy Regression Approach for Optimization of Steel Price Forecasting in Complex and Non-Linear Environment” در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی اصفهان- مهر ماه 1389.

15th International Industrial Engineering Conference (IIIEC2019) "An improvement for Time tabling problem", Yazd, Iran, January 23-24, 2019

15th International Industrial Engineering Conference (IIIEC2019) "A Graph Based Assessment for Teaching Process", Yazd, Iran, January 23-24, 2019

توسط : neshat | تاریخ : 1395/09/02 | نظرات

توسط : neshat | تاریخ : 1395/08/24 | نظرات

سوابق اجرایی

كارشناس پروژه مشاوره استقرار سيستم  ISO TS/16949 در شركت  پيستون سازي پويا نيستانك نائين و  ايران پيچ و .....
کارشناس استقرار چرخه بهره وری در شرکت فرانسوز
 کارشناس پروژه مشاوره استقرار سيستمISO 9001/2000  و سيستم يكپارچه مديريت IMS در شرکت گاز استان يزد و چيني بهداشتي و..
مدير پروژه مشاوره استقرار سيستمISO 9001/2000  و سيستم يكپارچه مديريت IMS  در دهها شركت از جمله: شركت آب معدني شيركوه ( شروه )، موكت فيروزه يزد،  آسيا فن كار،كاشي شيركوه، مركز جامع توانبخشي فياض يزد،كاشي يزد، ذوب فلزات،كاشي احسان و…..

توسط : neshat | تاریخ : 1395/08/24 | نظرات

سوابق آموزشی

دوره رسمي سر مميزي سيستم IMS  - شركت RWTUV آلمان-  (Jan 2004)
دوره مميزي داخلي سيستم تلفيقي مطابق با ISO 19011:2002 - شركت MIC انگلستان-  (April 2003)
دوره مباني، ساختار و مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14000:1996 -  شركت RWTUV-  (February 2004)
دوره مميزي داخلي سيستم تلفيقي مطابق با ISO 19011:2002 - شركت MIC انگلستان- (April 2003)
دوره آشنائي با مديريت چرخه بهره وري – شرکت پندارورزان -  ارديبهشت و خرداد 85
دوره آشنائي با مدل تعالي سازماني EFQM – شركت ISS- اسفند 82
دوره تربيت ارزياب مطابق با مدل تعالي سازماني EFQM _ سازمان صنايع و معادن _ اسفند 83
دوره آشنائي و مستند سازي استاندارد ISOTS/16949 - شركت - ISS  تير82
دوره آموزشي CME  – شركت RWTUV آلمان -  تير83
دوره تربيت ارزياب مطابق با مدل EFQM -  سازمان صنايع و معادن- اسفند83
دوره آموزشي بازاريابي در مديريت – انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA ) – دي 85
دوره آموزشي ارزيابي انطباق و تاييد صلاحيت- پندارورزان- ارديبهشت 84
دوره آموزشي ريشه يابي خطاها و محاسيه عدم قطعيت ((E.U.M - شركت پندارورزان- آبان 84
دوره آموزشي آشنائي با متدولوژي شش سيگما ( (6δ- شرکت پندارورزان – بهمن 84
دوره آموزشي  MSA – شركت ISS- آذر 82
دوره آموزشي بازاريابي در مديريت _ انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA)_ دي ماه 84
دوره آموزشي ماركتينگ خدمات _ انجمن مشاوران مديريت ايران ((IMCA _ تير 85
دوره آموزشي DOE – شركت ISS – دي ماه 82
دوره آموزشي SPC – شركت پندارورزان_ اسفند 82
دوره آشنائي با مهندسي PM _ شرکت پندارورزان _ بهمن 83
دوره آموزشي كار گروهي Team Working– شركت پندارورزان – مهر 84
دوره آشنائي با كاليبراسيون مطابق بااستاندارد ISO10012 – شركت پندارورزان- مهر 82
دوره آموزشي شناسائي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي – شركت پندارورزان – ارديبهشت 83
دوره آموزشي مديريت سيستم انبار و كنترل موجودي_ شركت پندارورزان_ مهر 82
همچنين ده ها دوره آموزشي در مورد تكنيك هاي مهندسي صنايع و مهندسي بهبود از قبيل: مديريت آراستگي(5S) و کايزن و..

توسط : neshat | تاریخ : 1395/08/24 | نظرات