کارشناس

خانم ابوالحسنی كارشناس مسئول کمیسون موارد خاص
33212051 (035)  33213333 (035)
abolhasani meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین

توسط : saatsaz | تاریخ : 1401/08/04 | نظرات

معرفی کمیسیون موارد خاص

كمیسیون موارد خاص وضعیت دانشجویانی را كه جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی با مشكل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی كه بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آئین نامه های آموزشی موجود قابل حل نمی باشد را مورد بررسی قرار می دهد.
ضمناً كمیسیون بررسی موارد خاص دارای آئین نامه اجرایی در 13 ماده و 19 تبصره می باشد.

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/25 | نظرات