یکی از مهمترین برنامه های اداره کل تربیت بدنی دانشگاه توسعه ورزش در بین کلیه دانشگاهیان ازجمله کارکنان و اساتید محترم دانشگاه می باشد. از این رو ساعاتی را در طول هفته اختصاص به این عزیزان داده و اماکن ورزشی دانشگاه را در اختیار ایشان قرار داده است، همچنین به مناسبت های مختلف در طول سال نیز مسابقات ورزشی جهت کارکنان و اساتید برگزار می کند همچنین با شرکت تیم های ورزشی کارکنان و اساتید در رشته هایی که طرفداران بیشتری داشته و بشکل منظم در طول سال در برنامه های ورزشی شرکت می نمایند.