سیدجواد عظیمی دخت شورکی کارشناس مسئول امور دانشجویی 
33212020 (035)  33213333 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
حسین خواجه پور فیروزآبادی سرپرست اداره تربیت بدنی 
33212050 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
مرتضی زارع مهرجردی کارشناس امور دانشجویی 
33212009 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
محمدرضا شیخی شورکی کارمند امور دانشجویی 
33212021 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
یحیی فیاض  کارمند امور دانشجویی | بازنشسته
سعید احمدیان کارشناس امور دانشجویی | بازنشسته